برف و تشخیص آن با استفاده از تصاویر و اطلاعات ماهواره ای

برف و تشخیص آن با استفاده از تصاویر و اطلاعات ماهواره ای

برف و تشخیص آن با استفاده از تصاویر و اطلاعات ماهواره ای

چکیده :
تصاویر و اطلاعات ماهواره ای دارای کاربرد وسیعی در مطالعات مختلف محیطی و منابع زمینی از جمله در زمینه برف هستند. وسعت این کاربردهای صرفاً به دلیل مزیت های برجسته و منحصر بفرد این تکنیک به لحاظ:تصویر همزمان در چند طول موج، تکرار بودن تصاویر، یکسان بودن زاویه تابش خورشید در تمام تصاویر ماهواره ای سطح پوشش وسیع، امکان استفاده از کامپیوتر و دیگر سخت افزارهای ویژه برای تعبیر و تفسیر اطلاعات، دارا بودن سیستم جمع آوری اطلاعات با بررسی و مطاعه سریع در زمان کوتاه برای یک منطقه وسیع می باشد. اطلاعات حامل از ماهواره های جدید و سنجنده های دقیق آنها مانند MoDI، امکان تعیین دقیقتر مناطق برفی و تضمین مساحت پوشیده شده از برف را فراهم ساخته است.

مقدمه:
برف یکی از اشکال بارش است که به دلیل طبیعت ایجاد تاخیر در تبدیل آن به رواناب، تفاوتی خاصی با سایر مولفه های بیلان آب دارد، پوشش برفی در یک حوزه برییلان آب و انرژی آن حوزه اثر می گذارد. بنابراین عامل مهمی در تغییرات اقلیمی یک منطقه محسوب می شود. تعیین تغییرات زمانی ذوب برف و آب معادل برف برای پیش بینی سیلاب، مخازن و کشاورزی یک منطقه بسیار حائز اهمیت است.امکان تخمین پوشش برفی به وسیله اطلاعات سنجش از راه دور در تحقیقات اخیر مورد توجه محققین قرارگرفته است و تحقیقات زیادی خصوصا برای محاسبه پوضشش و بودجه برفی براساس تخمین های دقیق از اطلاعات ماهواره صورت گرفته است.
یکی از مهمترین مشلات تصاویر ماهواره،ای تشخیص برف از را بدر تصاویر است زیرا ضریب باز تابشی هر دو یکسان بوده و همین ابر جدا سازی ابراز برف را با مشکل مواجه می سازد. برای رفع این مشکل استفاده از سیستم های سنجش از دور پیشرفته و الگوریتمهای جداسازی دقیقتری می تواند راهگا باشد.وجودپوشش برف براییدو،اب وهواوتشعشع زمین اثر می گذارد،اما انچه
درهیدرلوزی بیشتر اهمیت دارد اب موجوددر برف است.برف را می توان به عنوان یک مخزن ساده در نظر گرفت که مقدار آب این مخزن در مکان و زمان تغییر می یابد. پوششهای برفی در بیشتر مناطق از جمله ایران بصورت فصلی می باشند و فقط در بعضی از مناطق قطبی یا کوهستانهای خیلی بلند بطور دائم بصورت یک حفاظ روی یخچالها قرار میگیرند. اطلاع از نحوه انباشت و ذوب برف جزو اصلی ترین اطلاعات برای اهداف پیش بینی رواناب و جویان رودخانه ها می باشند.
وجود یخ در مناطق مرتفع حوزه می تواند باعث بند آمدن جریان رودخانه ای و موجب بروز سیلاب گردد در بعضی از نقاط وجود قطعات یخ مشکلاتی را در طرح‌های هیدورلیک ایجاد میکند. یخ زدگی زمین نیز بر نفوذ و رواناب اثر میگذارد،متدهای سنتی برف که متکی به اندازهگیریهای صعرایی می باشدغالبابامحدودیت امکانات دسترسی وتدارکات مواجه بوده ، لذا امکان تعیین توزیع زمانی و مکانی برف و یخ بعلت عدم کفایت تعداد داده ها برای کل ناحیه تحت تاثیر در زمانهای مختلف انباشت و ذوب فراهم نمی گردد. به علت مشکلات اندازه گیری پوشش برفی در نواحی کوهستانی به علت مشکلات اندازه گیری پوشش برفی در نواحی کوهستانی از روشهای سنجش از دور برای اندازه گیری مشخصات پوشش برفی می توان استفاده نمود.در این روش می توان بدون تماس فیزیکی با آن پدیده اطلاعات ارزشمندی (مانند میزان تشعشع الکترو مغناطیسی جذب شده یا ساطع شده) را بدست آورد.
فهرست مطالب
مقدمه: 1
مشخصه‌های موثر برف بر امواج الکترو مغناطیس: 3

استفاده ازتصاویرماهوارهای: 7
فرضیات مربوط به نظارت پوشش برف: 10
معرفی سنجنده MODIS: 12

برف سنجی 14
تشخیص و حذف ابر: 15

روش تعیین پوشش برف: 22

الف) جداسازی ابر: 22
1- معیار برای ابرهای ارتفاع بالا: 24
2- معیار اختلاف باندهای حرارتی: 25
3- معیار باندهای مرئی: 27
4- معیار اندیس برفی به همراه انعکاس باند 6: 28
اندیس NDSI: 29
ب) ماسک حرارتی: 30
ج) تعیین پوشش برف، 31
مراجع : 35
چکیده : 41
این فایل ورد در 39 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

120,000 ریال – Download