وجوه افتراق واشنراک مسئولیت مدیران شرکت های شخصی و سرمایه در حقوق ایران

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….1

مبحث اول:کلیات………………………………………………………………………………………………………….2

گفتار اول:تفاوت شرکت های شخصی و سرمایه از نظر ارکان تشکیل دهنده…………………………2

مبحث دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای سرمایه و شخصی…..4

گفتار اول:انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است …….5

گفتار دوم:بررسی موضوع در انواع شرکت های شخصی و سرمایه……………………………………8

بند اول:شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی………………………………………………….8

بند دوم:شرکت سهامی عام……………………………………………………………………………………..8

بند سوم:شرکت سهامی خاص …………………………………………………………………………………8

بند چهارم:شرکت مختلط سهامی……………………………………………………………………………….9

بند پنجم:شرکت مختلط غیر سهامی…………………………………………………………………………….9

مبحث سوم:انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت ودر حدود اختیارات تفویضی از سوی شرکت باشد …………………………………………………………………………………………………9

گفتار اول:بررسی موضوع در شرکت های سرمایه…………………………………………………………..10

بند اول: شرکت سهامی…………………………………………………………………………………………… 10

بند دوم:شرکت با مسئولیت محدود …………………………………………………………………….17

گفتار دوم:بررسی موضوع در شرکت های شخصی…………………………………………………..22

بند اول:شرکت تضامنی، نسبی و شرکتهای مختلط …………………………………………………..22

مبحث چهارم:انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی در شرکت های سرمایه وشخصی………………………………………………………………………………………………………..24

مبحث پنجم:مسئولیت مدیران شرکت های تجاری……………………………………………………27

گفتار اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران در شرکته ای سرمایه………………………………………27

بند اول: شرکت سهامی …………………………………………………………………………………….27

بند دوم: شرکت با مسئولیت محدود…………………………………………………………………….. 29

گفتار اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران در شرکته ای شخصی…………………………………….31

بند اول:شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط ………………………………………………………………31

مبحث ششم: مسئولیت مستقیم مدیران در شرکت های شخصی و سرمایه ……………………….34

گفتار اول:انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته….34

گفتار دوم: رعایت حدود اختیارات………………………………………………………………………37

بند اول:شرکت سهامی ……………………………………………………………………………………37

بند دوم:شرکت با مسئولیت محدود…………………………………………………………………….. 38

بند سوم:شرکت تضامنی، نسبی، مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی) …………………………39

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………..41

منابع و مراجع………………………………………………………………………………………………………….46

 

شرکت های شخصی را می توان  به شرکت های تضامنی،نسبی،شرکت های مختلط غیر سهامی و شرکت های سرمایه را می توان به شرکت های خاص و عام و شرکت هایی با مسئولیت محدود تقسیم کرد در این تحقیق بر آن هستیم که به این سوال پاسخ دهیم  که در صورتی که چنانچه مدیران شرکتهای تجاری در معاملاتی که از سوی شرکت انجام می دهند از حیطه و حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات انجام شده چه صورتی پیدا می کند و به بررسی میزان مسئولیت آنها و مقایسه آنها با هم بپردازیم.

کلید واژه:

شخصی،سرمایه،شرکت،مسئولیت،مدیران

 

مقدمه:

امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای شخصی و سرمایه که در مقام نماینده شرکت می [1]باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست.البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به شرکت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شرکت نیز مشخص خواهد گردید.در این تحقیق بر آن هستیم که مسئولیت مدیران در شرکت های را مورد بررسی قرار دهیم.

 

مبحث اول:کلیات

گفتار اول:تفاوت شرکت های شخصی و سرمایه از نظر ارکان تشکیل دهنده

با لحاظ نقش یکی از دو نهاد سرمایه یا شخصیت و اعتبار شخصی شرکا در شرکت تجاری ،و نیز با [2]ملاحظه مبنای مسئولیت شرکا به این معنی که بر اساس میزان آورده یا به صورت نامحدود یا نسبی باشد، شرکتهای تجاری تقسیم بندی میگردند. شایان گفتن است که رد شرکت با مسئولیت محدود ، برخی ویژگیهای شرکت اشخاص را اگر چه کمرنگ می توان یافت نمود که از جمله این ویژگیها، سخت گیری و محدودیتهای مربوط به انتقال سرمایه است . با این وجود ، بنیاد این شرکت که بر مسئولیت محدود و محوریت سرمایه استوار است ، آن را در زمره شرکتهای سرمایه قرارمی دهد.مهمترین تفاوتهای شرکتهای سرمایه و اشخاص را به شرح زیر می توان نام برد:

الف:در شرکتهای سرمایه مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی و آورده آنهاست و در صورت ورشکستگی شرکت به علت نا توانی از تادیه بدهی خود بستانکاران یا مدیر تصفیه نمی توانند به سهامداران و یا شرکا مراجعه و یا علیه اموال شخصی آنان اقدامی به عمل آورند . معذلک در صورتی که برخی سهامداران هنوز بخشی از سرمایه تعهد شده را به شرکت نپرداخته باشند، بستانکاران تنها تا میزان پرداخت نشده حق رجوع به چنین سهامدارانی را دارند. در حالی که در شرکتها ی شخص وضع به گونه دیگر ی است : در شرکتهای تضامنی مسئولیت هر یک از شرکا در صورت ناتوانی شرکت در پرداخت دیون نامحدود بوده و تناسبی میان میزان سرمایه شریک و دیون شرکت وجود ندارد . لذا شریکی ممکن است یکصد هزار ریال از ده میلیون سرمایه شرکت( یعنی یک درصد کل سرمایه) را دارا باشد لکن ناگزیر به پرداخت کل دیون شرکت که مثلا یکصد میلیون ریال و هزار برابر سهم الشرکه وی در شرکت است ، گردد.

در شرکت نسبی نیز شریک بدهکار در فض بالا مکلف به پرداخت یک میلیون ریال است چرا که وی یک درصد کل سرمایه شرکت را مالک است و بایستی به نسبت یک درصد بدهی یعنی ده برابر سهم الشرکه اش را شرکت را نیز پرداخت نماید.
این فایل ورد در 49 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

27,000 ریال – Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.