بررسی ماهیت و شرایط فعل زیانبار در مسئولیت مدنی


فعل مولد خسارت، عنصر دوم از عناصر سه‌گانه (خسارت،‌ فعل مولد، رابطه بین فعل و خسارت) مسئولیت مدنی است. بدون تحقق یا شناسایی فعل زیانبار، با فرض وقوع خسارت نمی‌توان جبران خسارت را از شخص مورد نظر مطالبه کرد وصحبت از رکن دیگر مسئولیت مدنی، یعنی رابطه علیت، موجبی نخواهد داشت. وضع قواعد مسئولیت مدنی در مقررات حقوقی ایران به گونه‌ای است که با گسترش نیازها و مراجعات به عمومات، می‌بایست تحلیل دوباره‌ای از آن به عمل آورد تا ابعاد نهفته قواعد، ظهور بیشتری یابد و احیاناً با مطالعات دیگر محققان دیدگاه‌ها اصلاح شود یا راهکارهای مناسب ارائه شود. جداسازی احکام راجع به فعل زیانبار از عمل زیانبار، که از موضوعات پراهمیت و تأثیرگذار در شناخت دیگر ارکان مسئولیت مدنی و خاصه اتقان موجبات مسئولیت مدنی است در این کار تحقیقی با موضوع  بررسی ماهیت و شرایط فعل زیانبار در مسئولیت مدنی به تحقیق در این باره خواهیم پرداخت.

چکیده1
کلید واژه1

مقدمه2
فصل اول:
کلیات و تعاریف

مبحث اول:بررسی کلیات و ارکان فعل زیانبار5
گفتار اول:تعریف صغبر5
گفتار دوم :نظریه مطلق ضمان دراتلاف6
گفتار سوم :تجزیه قاعده اتلاف7
گفتار چهارم :مسئولیت مبتنی بر تقصیر8
گفتار پنجم :مسئولیت مستقل از تقصیر9

مبحث دوم :فعل زیانبار9
گفتار اول :عمل زیانبار در قانون مدنی12
گفتار دوم :ضمان عمل در مقررات جزایی13
گفتار سوم :ضمان عمل در تصادفات15
مبحث سوم:بررسی دو نمونه از تعاریف و افعال فعل زیانبتر در مسئولیت مدنی16
گفتار اول :اهمیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود16
گفتار دوم :مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار صغیر و مجنون23
بند اول :مسئولیت سرپرست صغیر و مجنون24
بند دوم :شرایط مسئولیت سرپرست در حقوق ایران24

فصل دوم :
مفهوم غیر قانونی بودن یا ناهنجاری فعل زیانبار در مسؤولیت مدنی
مبحث اول :تقصیر و غیر قانونی بودن31
گفتار اول :پیشینه تاریخی و حقوق خارجی31
گفتار دوم :نقش تعدی و رابطه آن با فعل زیانبار32
گفتار سوم :دو نظرّیه پیرامن تعدّی33
گفتار چهارم :معنا و چهره‏های گوناگون تجاوز38
بند اول :معنای تجاوز یا تعدّی38
بند دوم :نقض مقررات قانونی38
بند سوم :نقض قواعد عرفی ونظرّیه تکالیف عرفی39
بند چهارم :نقد برخی از فقیهان امامیّه39
بند پنجم :اقسام عرف از حیث منشأ41
گفتار پنجم :ضابطه و معیار تجاوز44
بند اول :شخص متعارف44
بند دوم :میزان احتیاط و دقّت46
بند سوم :میزان انحراف47
بند چهارم :انتقاد از نظریّه شخصی48
گفتار ششم :حقوق اسلام و فرانسه و نظام کامن لو49

نتیجه گیری52

منابع و مراجع53
این فایل ورد در 53 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *