بررسی جهت گیری مذهبی با شادکامی ذهنی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور شهرستان پارس آباد

پروژه برای دریافت درجه کارشناسی گروه علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی تعاون و رفاه اجتماعی

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین جهت گیر مذهبی و شادکامی ذهنی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور مرکز شهرستان پارس آباد در سال تحصیلی 91-90 انجام شد.

از این جامعه آماری تعداد 85 نفر به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب گردیده و بررسی شدند. در این تحقیق جهت سنجش جهت گیری مذهبی در « پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت» و برای سنجش شادکامی ذهنی از «پرسشنامه آکسفورد» استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج بدست امده نشان داد که بین جهت گیری مذهبی درونی ، بیرونی اجتماعی و بیرونی شخصی و شادکامی ذهنی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین در مورد دختر و پسر از لحاظ جهت گیری مذهبی (درونی ، بیرونی اجتماعی و شخصی ) و شادکامی ذهنی تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلید واژه­ها: جهت گیری مذهبی ، شادکامی – درونی ، بیرونی اجتماعی ، بیرونی شغلی ، دانشجویان

عنوان صفحه
چکیده ج
فصل اول( کلیات تحقیق) 1
مقدمه 2
بیان مسأله 3
اهمیت و ضرورت مسأله 4
اهداف پژوهش 5
فرضیه های تحقیق 5
تعاریف مفهومی 5
تعریف عملیاتی 5
فصل دوم( پیشینه پژوهش) 6
بخش اول (مبانی نظری پژوهش) 7
مولفه های شادمانی 9
صفات شخصیتی 9
عوامل فرهنگی 9
پایه های ارثی 10
عوامل اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی 10
زمینه کاری 10
زمینه تحصیلی 10
ازدواج 10
دوستان 11
خویشاوندان 11
باوری های دینی 11
سلامت 11
ورزش 11
رسیدن به هدف 12
تفریح 12
شادی در قرآن 13
عوامل شادی آفرین 15
مبانی نظری 19
مذهب و دین و تربیت دینی و مذهبی 19
عنوان صفحه
رابطه دین و اخلاق 20
تاثیر مذهب و اخلاق بر سلامت روان 20
مذهب و اخلاق از دیدگاه مولانا 21
مذهب از دیدگاه روانشناسان 22
مبانی جامعه شناختی باورهای دینی انسان 26
نقش عوامل اجتماعی بر رفتارهای دینی و اخلاقی جوانان 28
پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی و رابطه آن با دین 29
کاهش یافتن نظارت اخلاق و قدرت مذهبی 30
بخش دوم (ادبیات پژوهش ) 32
پیشینه تحقیقاتی همبسته های شادمانی ذهنی 33
شادمانی ذهنی و رویدادهای زندگی 33
شادمانی ذهنی ، اهداف و فرهنگ 36
شادمانی ذهنی و پول 39
شادمانی ذهنی و تفاوت های وابسته به سن 43
تفاوت های سنی در عاطفه ی منفی 44
تفاوت های سنی در عاطفه ی مثبت 45
شادمانی ذهنی و تماس اجتماعی 46
شادمانی ذهنی و مذهب 47
شادمانی ذهنی و ازدواج 49
همبسته های شخصیتی شادمانی ذهنی 51
فصل سوم ( روش اجرای تحقیق) 55
مقدمه 56
جامعه آماری تحقیق 56
حجم نمونه و روش نمونه گیری 56
ابزار جمع آوری اطلاعات 56
روش اجرای پژوهش 57
نمره گذاری و تفسیر نمرات 58
روش تحقیق ( طرح تحقیق) 58
شیوه ی تجزیه و تحلیل داده ها 58
فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل ) 59
مقدمه 60
توصیف آماری داده ها 60
آمار توصیفی 61
تجزیه و تحلیل آمار استنباطی 62
فصل پنجم ( بحث و نتیجه گیری ) 64
مقدمه 65
یافته های پژوهش 65
محدودیت ها 66
پیشنهادات کاربردی 66
کاربردهای پژوهش 67
پیوست
منابع و مآخذ
20,000 ریال – Download


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 1 =