دانلود رفتار در فضاهای شهری

دانلود رفتار در فضاهای شهری

دانلود رفتار در فضاهای شهری

رفتار در فضاهای شهری نمونه موردی بازار قدیم گرگان

مقدمه

رفتار

تعریف رفتار از منظر رواشناسی

دسته بندی رفتار ها

ویژگی های رفتار

تأثیر فرهنگ و اجتماع بر رفتار

عوامل موثر بر رفتار

تفاوت الگوهای رفتاری در فرهنگ های مختلف

تاثیر زمان بر رفتار

محیط های غیر پاسخگو و تاثیر آن بر ادراک و رفتار

تاثیر محیط بر رفتار انسان

تاثیر فضا بر رفتار

تاثیر رفتار بر کیفیت فضا

نمونه موردی

منابع

مقدمه

همه انسانها در ارتباط با محیط اطراف خود هستند و به نحوی از محیط تاثیر گرفته یا بر آن اثر می گذارند. ارتباط انسان و محیط در شکل اولیه خود از یک سیستم (محرک – پاسخ) پیروی می کند که در آن، گیرنده ها ی حسی تحت تاثیر محرکهای محیطی قرار گرفته و بعد از انتقال اطلاعات به مغز، داده های محیطی در مغز طبقه بندی و تفسیر شده و نهایت عکس العمل انسان به صورت رفتار ظاهر می گردد.

تمامی رفتارهای انسان در فضاهای معینی صورت می پذیرد که بستر رفتار به شمار می آیند. در این فضاها، رفتارهای واقعی و مورد انتظار در حد امکانات موجود، فرصت بروز می یابند و هنگامی یک فضا مطلوب طلقی می شود که مطابق با ویژگیها، خصوصیات رفتاری و نیازهای افراد، طراحی شده باشد.

در طراحی فضاها، لازم است حضور انسان و نحوه ادراک و رفتار او در نظر گرفته می شود، در غیر این صورت به سبب برآورده نشدن نیازها، افراد در جهت سازماندهی به فضا و تامین نیازهای خویش، با توجه به ارزش ها و اهداف خود ، محیط را دگرگون می کنند به طور متقابل تحت تاثیر این محیط دگرگون شده قرار میگیرند. از این رو به منظور برخورداری از فضاهای انسانی که در آنها به ارزش های محیط نیز توجه شده باشد، لازم است، تاثیر متقابل انسان و محیط و پیامدهای ناشی از آن، بر الگوهای رفتاری مورد بررسی قرار گیرد.

رفتار

نحوه انجام یک فعالیت را رفتار گویند.

رفتار انسانی برآیندی از انگیزه ها و نیازهای فرد، قابلیت محیط، تصویر ذهنی فرد از دنیای خارج ناشی از ادراک او و معنایی که این تصویر برای او دارد، می باشد.

هر فعالیت تحت تاثیر شرایط فوق می تواند اشکال مختلفی به خود گیرد ورفتارهای متنوعی را باعث شود. به عنوان مثال روی نیمکت نشستن، چمباتمه زدن، لم دادن  و.. رفتارهای مرتبط با فعالیت نشستن هستند.

تعریف رفتار از منظر رواشناسی

از منظر روانشناسی، هر حرکتی اعم از ارادی یا غیر ارادی که انسان در طول زندگی روزمره بدون تعمق و بدون پیشینه و فقط بر اساس نیازی انجام می دهد ( مانند خارندن سر)، رفتار است. این حرکت اولا، از قاعده و قانون خاصی تبعیت نمی کند، ثانیا برای انجام آن پیشاپیش برنامه ریزی نشده است. بنابراین، رفتار یک حالت و حرکت مشابه، تکراری و همگانی نیست.

روانشناسی رفتاری، تعریف پیچیده تر و دقیق تر از رفتار را ارائه می دهد. « هر فعالیتی که ارگانسیم (جاندار) انجام می دهد و به وسیله ارگانیسمی دیگر یا یک ابزار اندازه گیری قابل مشاهد یا اندازه گیری باشد. بنابراین رفتار هم شامل حرکات درونی می شود و هم حرکات بیرونی و غددی شامل می گردد

رفتار تنها تابع فعالیت نیست بلکه ترکیبی از فعالیت و زمان و مکان می باشد و الزامات زیر را می طلبد:

– فعالیتی که قابلیت انجام شدن به طرق مختلف داشته باشد.

– بخش خاصی از محیط که حال و هوای متناسب با رفتار داشته باشد.

– برقراری ارتباط مناسب میان دو مورد فوق

– یک دوره زمانی خاص

دسته بندی رفتار

رفتار ها از نظر افراد دخیل در آنها به دو گرو تقسیم می شود

1- رفتار های فردی

2- رفتارهای دسته جمعی

رفتار های فردی

فرد در این شکا خاص فعالیت را به دلیل آنکه دیگران حضور دارند اختیار می کند. ولی به تنهایی قادر به تکمیل آن است و برغای انجامش نیازی به دخالت دیگری ندارد

تکمیل آن و برای انجامش نیازی به دخالت دیگری ندارد. به طور مثال فرد در فضای شهری اشکال خاصی از نشستن را انتخاب می کندولی برای انجامش این اشکال احتیاج به کمک دیگران ندارد.

– رفتارها به طرق مختلف تحت تاثیر این قلمروها و حریم ها قرار می گیرند. افراد معمولا به گونه ای رفتار می کنند که حریم یا قلمروی دیگری را مخدوش نکنند.

حباب ها و هاله ها
– هاله یا حباب چیزی است که فرد فارغ از مکان در اطراف خود ایجاد می کند.

– تفاوت هاله با قلمرو و حریم اینست که قلمرو و حریم وابسته به مکان هستند و با قرارگیری فرد یا شیء در آن مکان رابطه دارد

.- هاله یا حباب مستقل از مکان، با انسان تغییر مکان می دهد.

– بسیاری از رفتارهای انسانی با توجه به هاله دیگران شکل می گیرند، به طور مثال رعایت فاصله بین افراد غریبه برای نشستن در فضای شهری

-عدم مشروعیت به تنهایی نمی تواند مانع مطلق انجام گرفتن رفتار در فضای شهری شود.

این فایل پاورپوینت در 20 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

18,000 ریال – Download