صفر تا صد ساختمان سازی

مشخصات فنی عمومی کار های ساختمانی

کاربرد

بطور کلی تمام کارها باید با رعایت اصول فنی انجام گیرد . مشخصات تعیین شده در این دفترچه به منظور ارائه نکات فنی لازم الاجرا در کارگاههای ساختمانی بوده وچنانچه مشخصات فنی خصوصی پروژه های اجرایی  مغایر با مفاد مندرج در این دفتر چه باشد . مشخصات فنی خصوصی اولویت داشته و اجرا کننده  موظف به اجرای آن می باشد . بطور خلاصه دفترچه مشخصات فنی و عمومی حاضر راهنمائی برای کلیه امور که به تفضیل در پروژه مورد نظر ذکر نشده است می باشد و هیچ اجرا کننده ای نمی تواند به استناد مندرجات این دفترچه از مسئولیت حسن انجام کار خویش بکاهد .

سطح ایستایی

منظور  از سطح ایستایی ، سطح طبیعی آب زیر زمینی منطقه ای با توجه به نوسانات فصلی می باشد .

تاب زمین

منظور از تاب زمین حداکثر فشار قابل تحمل زمین بدون در نظر گرفتن ضریب اطمینان می باشد .

تاب مجار زمین

منظور از تاب مجاز زمین حداکثر فشار قابل تحمل زمین با در نظر گرفتن ضریب اطمینان می باشد .

وزن مخصوص ظاهری

وزن مخصوص ظاهری عبارت است از وزن  واحد حجم قضائی

بار وارده

منظور از بار وارده بر آیند کلیه نیروهای وارده می باشد .

آماده کردن کارگاه

تخریب

ساختمانهای موجود و قدیمی ( غیر از آثار باستانی ) که تخریب آنها به منظور احداث ساختمانهای مورد پیمان ضروری است باید قبل از خراب کردن اندازه گیری و صورت مجلس گردد .  قبل از  شروع به تخریب ابنیه و تاسیسات زائد باید سرویسها و انشعابات مربوط به آن مانند آب ، فاضلاب ، برق ، تلفن ، سوخت و غیره قطع و بنحو اطمینان بخشی مسدود گردد . لوله های آتش نشانی نباید بدون اطلاع و اجازه مقامات صلاحیتدار قطع شود . مصالح قابل استفاده حاصل  از تخریب حتی الامکان باید جمع اوری و دسته بندی شدهو سپس در محل مناسبی انبارگردد . قبل از تنظیم صورت مجلس و صدور دستور کار ، تخریب هیچ ساختمانی مجاز نمی باشد در حین تخریب باید مرتبا آبپاشی صورت گیرد و احتیاطات لازم به منظور جلوگیری از  ایجاد گردوغبار انجام شود .  هنگام تخریب وهمچنین حین اجرای عملیات ساختمانی علاوه بر رعایت مقررات ودستورات شهرداری و وزارت کار باید دیواری موقت به منظور مجزا کردن محیط کارگاه از محوطه اطراف و تامین ایمنی عابرین ساخته شود .

نقاط نشانه ومبدا

به منظور تعیین حجم عملیات و اجرای صحیح کار باید به تعدای کافی نقاط نشانه و مبدا تعیین گردد نقاط اصلی نشانه ومبدا باید روی پایه های بتنی و بارنگ روغنی مشخص و شماره گذاری شوند.  سطح مقطع فوقانی پایه های بتنی حداقل 10*10 سانتیمتر و ارتفاع آن حداقل باید 70 سانتیمتر باشد و پس از نصف حدود 20 سانتیمتر از آن بالا از سطح زمین طبیعی قرار گیرد .

تسطیح محوطه :

در صورتی که زمین تحویل شده برای ساختمان سنگلاخ بوده ویا دارای ناهمواریهای زیاد باشد که مانع انجام عملیات ساختمانی شود باید محوطه کارگاه تا تراز مورد نظر پاک و هموار گردد . مصرف سنگهای حاصله از این عملیات در ساختمان به شرطی مجاز است که بصورت قابل استفاده در آمده باشد . چنانچه زمی تحویل شده برای ساختمان آب خیز بوده واجرای کار در آن بدون زهکشی مقدور نباشد ، باید نسبت به زهکشی کلیه زمینهایی که در آن بنا احداث می گردد اقدام شود . و …

این فایل ورد در 70 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.