دانلود طرح جامع سوسنگرد

دانلود طرح جامع سوسنگرد

دانلود طرح جامع سوسنگرد

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر سوسنگرد در 3 فصل

هدف از انجام مطالعات منطقه ای، شناخت متقابل حوزه های نفوذ شهر و جایگاه آن در سطح منطقه و آگاهی از امکانات، استعدادها، مشکلات و محدودیتهای توسعه کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و …      می باشد. اصولاً شناخت صحیح حوزه های منطقه ای و ناحیه ای و آگاهی از برنامه های عمرانی در چهارچوب طرحهای کالبدی ملی، توسعه اجتماعی و اقتصادی و طرحهای آمایش سرزمین می تواند در تدوین مناسب طرحهای توسعه سکونتگاههای انسانی واقع در آن مناطق رویکرد داشته باشد. شناخت منطقه و آشنائی با پتانسیلها و محدودیتهای توسعه کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و … می­باشد. اصولاً شناخت صحیح حوزه­های منطقه­ای و ناحیه­ای و آگاهی از برنامه­های عمرانی در چهارچوب طرحهای کالبدی ملی، توسعه اجتماعی و اقتصادی و طرحهای آمایش سرزمین می­تواند در تدوین مناسب طرحهای توسعه سکونتگاههای انسانی واقع در آن مناطق رویکرد داشته باشد. شناخت منطقه و آشنائی با قابلیتها و محدودیتهای آن و تاثیر متقابل آنها بر سکونتگاههای شهری و روستائی به عنوان اساسی­ترین پایه­های برنامه­ریزی محسوب گردیده بطوریکه با انجام این مطالعات می­توان به تبیین مناسب جایگاه شهر نسبت به فضائی که در آن استقرار یافته و همچنین روابط متقابلی که بین شهر و محیط پیرامون آن وجود دارد آگاهی لازم را بدست آورد. لذا به منظور تحقق این مهم مطالعات منطقه­ای طرح جامع سوسنگرد در بخشهای مختلف جغرافیائی، اجتماعی، جمعیتی و … به شرح ذیل انجام گردیده است.

حوزه نفوذ یک شهر به آن قسمت از نواحی جغرافیایی مجاور شهر گفته می شود که در زمینه تبادل خدمات و کالاهای شهری و یا روستائی با شهر رابطه متقابل داشته باشد. وسعت حوزه نفوذ یک شهر با تعدد، نقش و حوزه‌های عملکردی خدمات موجود در آن ارتباط مستقیم دارد. به این معنی که هر چه یک شهر نقشهای بیشتر داشته باشد به همان نسبت حوزه نفوذ وسیعتری می‌یابد.

1-2- تعیین حوزه نفوذ شهر سوسنگرد

این مشاور جهت تعیین حوزه نفوذ شهر سوسنگرد در ابتدا نسبت به بررسی حوزه نفوذ عمومی و ویژه شهر، حریم قانونی مصوب شهر و خصوصیات جمعیتی و خدماتی نقاط سکونتگاههای واقع در آن اقدام نموده و در نهایت به بررسی جایگاه شهر و حوزه نفوذ آن در طرح ناحیه اهواز پرداخته است. مرز   حوزه های نفوذ عمومی بین شهری عموما متغییر بوده و در طول زمان به تناسب نیاز ساکنین، راحتی و تسهیلات آمد و شد، شدت و ضعف عملکردهای متفاوت شهری، از شهری به شهر دیگر تغییر       می نماید. اما حوزه نفوذ خاص شهرها که بیشتر در شعاع مناسبات روزمره و نیازهای متقابل جاری هر شهر با مناطق پیرامونش می باشد عموما ثابت بوده و یا از تغییرات اندکی برخوردار می باشد.

1-1-2-  حوزه نفوذ عمومی شهر سوسنگرد

شهر سوسنگرد در حال حاضر در حوزه نفوذ عمومی شهر اهواز قرار دارد. بزرگ شهر اهواز بعنوان مرکز استان خوزستان عملکردی منطقه ای داشته، بگونه ای که منطقه جنوب غرب کشور تحت حوزه نفوذ عمومی آن قرار دارد. فاصله نسبتاً کم شهر سوسنگرد با شهر اهواز (55 کیلومتر)، وجود تأسیسات زیربنایی و حمل و نقل آسان و گستردگی خدمات ارائه شده توسط بزرگ شهر اهواز در مقایسه با شهر سوسنگرد بر دامنه حوزه نفوذ شهر اهواز افزوده است. از طرفی وجود شهر سوسنگرد به عنوان مرکز شهرستان دشت آزادگان، موقعیت بین راهی آن نسبت به شهرهای هویزه، بستان و رفیع با شهر اهواز، وسعت و پهنه نسبتاً گسترده شهرستان تحت نفوذ اداری این شهر باعث شده تا علاوه بر مراکز جمعیتی و آبادیهای اطراف، شهرهای مذکور را نیز به نوعی تحت نفوذ خویش قرار دهد.

این مشاور برای تعیین حوزه نفوذ عام شهر سوسنگرد از روش میزان سنجی نهادی گاتمن استفاده نموده است. مستند به جدول شماره (1-2)، شهرهای چهار گانه واقع در شهرستان دشت آزادگان شامل شهرهای سوسنگرد، هویزه، بستان و شهر رفیع می باشند. این شهرها در سال 1385 به ترتیب دارای جمعیتی معادل 47056، 14589، 7330 و 3832 نفر بوده که در مقایسه، شهر سوسنگرد از تعداد جمعیت بیشتری برخوردار می باشد. همانگونه که از جدول فوق قابل استنتاج می‌باشد، مجموع موسسات و تأسیسات واقع در شهرهای مذکور به ترتیب برابر 16،10، 6 و 3 واحد بوده است که با عنایت به تعداد 16 مؤسسه، تأسیسات و مرکز خدمات دهی در شهر سوسنگرد می‌توان آن را از سایر شهرها در رتبه بالاتری قرار داد. همچنین کل مؤسسات و تأسیسات برای شهرهای سوسنگرد، هویزه، بستان و رفیع به ترتیب برابر 38،  22، 12 و 5 واحد بوده که با توجه به تعداد 38 موسسه و مرکز خدمات دهی و تأسیسات زیربنایی در شهر سوسنگرد و باز هم آن را در رتبه اول قرار می دهد. از نظر مواصلات نیز شهرهای سه گانه واقع در شهرستان دشت آزادگان جهت ارتباط با مرکز استان خوزستان به شهر سوسنگرد وابسته بوده و از طریق راه ارتباطی سوسنگرد به اهواز به این شهر مرتبط می‌شوند.

مطالعه و شناخت وضع موجود شهر به معنای شناخت شرایط وضع موجود، قابلیتها، امکانات بالقوه، و بالفعل و محدودیتهای شهر در ارتباط با مسائل کالبدی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و همچنین اداری و غیراداری بوده که جهت ارائه طرح و برنامه صحیح جهت توسعه آتی شهر راهبرد دارد.

از اینروست که در مطالعه وضع موجود شهر، توجه و دقت در جمع‌آوری صحیح آمار و اطلاعات، طبقه‌بندی آنها بر حسب موضوعات مورد مطالعه از اهمیت فراوانی برخوردار می‌باشد.

در این فصل ضمن بررسی و شناخت تاریخچه و نحوه پیدایش شهر به بررسی خصوصیات جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… پرداخته که ذیلاً ارائه می‌گردد.

 

1-3- شناخت تاریخچه، علل پیدایش، چگونگی توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته

شهرها و مناطق شهری در طول زمان تحت تاثیر عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… توسعه و تکامل می‌یابند. آگاهی از این عوامل و نحوه و میزان تأثیری که هر یک از آنها  بر شکل‌گیری شهرها در مراحل مختلف زمانی می‌گذارند در تصمیم‌گیری برای آینده ضروری می‌باشد.

این مطالعه، ضمن بررسی تاریخچه و عوامل رشد در پیدایش شهر سوسنگرد به بررسی شرایط گذشته و مراحل گسترش و حدود شهر، در مقاطع زمانی مختلف پرداخته وسعی دارد ضمن شناسایی عوامل موثر در گسترش یا اضمحلال و رکود شهر از آنها جهت تعریف مناسب راهبردهای توسعه آتی شهر استفاده نماید.

 

1-1-3- تاریخچه و وجه تسمیه شهر سوسنگرد

شهر سوسنگرد در واقع نام روستایی از سرزمین دشت‌میشان، بازمانده کشور یا ایالت میشان دوران اسلامی و هخامنشی و دوره‌ی سلوکی است.

به نقل از کی لسترنج سوسنگرد یا سوسنجرد نام پارچه‌های قلابدوزی شده‌ای بود که در شهر «قرقوب» که شهر نسبتاً مهمی بین شوش و طیب بوده بافته می‌شده است.

فصل اول

بررسی منطقه‌ای 

  • مسائل جغرافیایی و اقلیمی منطقه
  • اوضاع و احوال فرهنگی، اجتماعی و تاریخی منطقه
  • نحوه توزیع جمعیت در منطقه
  • اوضاع اقتصادی منطقه

فصل دوم

بررسی حوزه نفوذ 

  • خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی
  • منابع طبیعی
  • تعداد و نحوه استقرار آبادیها
  • وضع ارتباطات بین آبادیها و شهر و سیستم حمل و نقل موجود

فصل سوم: بررسی و شناخت شهر

فصل اول فایل word در 113 صفحه قابل ویرایش و کپی

فصل دوم فایل word در 87 صفحه قابل ویرایش و کپی

فصل سوم فایل word در211 صفحه قابل ویرایش و کپی

 

49,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.