دانلود طرح تفصیلی منطقه 12 تهران


دانلود طرح تفصیلی منطقه 12 تهران

دانلود طرح تفصیلی منطقه 12 تهران

فهرست مطالب:

نقشه موقعیت منطقه 12 در تهرا ن

محله بندی و ناحیه بندی

گسترش عرصه های مرکز شهری در پیرامون تهران تاریخی

جمعیت منطقه (وضعیت موجود)

شاخص‌های اصلی معرف منطقه (در مقایسه با شهر تهران) 1375

ساختار تقسیمات منطقه و مشخصه‌های آن 1381

تحلیل وضعیت:  نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها  (SWOT)

سازمان فضایی طرح جامع

محورهای سازمان فضایی

استخوانبندی کالبدی طرح جامع

چشم انداز توسعه

اهداف توسعه

راهبردهای توسعه

الگوی توسعه منطقه

ساختار فضایی شهر ناصری

ایدِیو گرام تجدید ساختار منطقه

تقسیمات پیشنهادی الگوی توسعه

ایدِیو گرام تجدید ساختار منطقه

تقسیمات پیشنهادی منطقه (نواحی و محلات)

شبکه حرکت مصوب کمیسیون ماده پنج

سلسله مراتب شبکه راهها

شبکه متروی مصوب (سیسترا)

مبانی

راهبردها

ترافیک

پهنه بندی عمومی استفاده از اراضی مصوب کمیسیون ماده پنج تهران

پهنه بندی پیشنهادی طرح جامع

پهنه ها و اراضی ذخیره توسعه و نوسازی

پهنه بندی کاربری زمین وضع موجود

مبانی

راهبردها

ترافیک

جدول پهنه بندی پیشنهادی

سطوح و نسبت اراضی اختصاص یافته به زیرپهنه ها

مشخصات زیرپهنه‌ها

کاربری وضع موجود

کاربریهای مهم و غیر قابل تغییر

مشخصات کاربری های موجود

پهنه بندی کاربری زمین وضع موجود

پهنه بندی پیشنهادی استفاده از زمین (مصوب)

مقایسه پهنه بندی با کاربری ها

عملکردها و کاربری‌های مجاز به استقرار در پهنه‌بندی استفاده از اراضی منطقه (کد های 3 رقمی)

ابنیه ارزشمند تاریخی

کاربری های مهم و غیرقابل تغییر

کاربریهای مهم و گستره های استقرار خدمات شهری

سلسله مراتب مراکز شهری

کاربریهای خدماتی موجود منطقه

برآورد سطح خدمات مورد نیاز منطقه

جمعیت پذیری و سطح خدمات درون منطقه ای برای افق 1400

برنامه تامین سطوح خدماتی مورد نیاز منطقه به تفکیک محلات و نواحی

محدوده طرحهای موضعی

محدوده های نیازمند مداخله هماهنگ

اولویت بندی طرحهای موضعی

پهنه ها و اراضی ذخیره توسعه و نوسازی

انواع بافت فرسوده

انواع بافتهای فرسوده طرح جامع

بافتهای فرسوده 3 شرطی منطقه

اولویت مداخله در بافت فرسوده

تذکر: پاورپوینت های فوق شامل جداول و نقشه هاو عکسهای  طرح جامع می باشد.

فرمت فایل: Powerpoint
حجم: 88 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *