طرح جامع مسکن همدان

طرح جامع مسکن همدان مربوط به استان همدان توسط مهندسین مشاور آب اندیشان آذر تهیه شده که فایل PDF اون رو در 510 صفحه با ورود به لینک زیر می توانید دانلود کنید.

%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86-765x510

فهرست مطالب طرح جامع مسکن همدان :

جلد اول طرح جامع مسکن همدان :

فصل اول: مطالعات جمعیتی
مقدمه
شناخت تحولات کلی جمعیت استان و شهرستانهای آن در دوره 85-1365
تحولات ساختاری سنی، جنسی
تحولات خانوار در دوره 85-1365
آینده نگری جمعیت و خانوار

فصل دوم: شناسایی شاخص های کمی و کیفی وضعیت موجود مسکن به تفکیک نقاط شهری، روستایی و کل بر حسب شهرستان
مقدمه

الف) بررسی وضعیت مسکن در استان همدان
تحولات تعداد موجودی مسکن در سطح کل استان، نقاط شهری و نقاط روستایی استان
برآورد سری زمانی موجودی مسکن در دوره 85-1375 در نقاط شهری
آمار تعداد پروانه های صادر شده در استان همدان
آمار توزیع واحدهای مسکونی بر حسب تعداد اتاق در سطح نقاط شهری و روستایی
برآورد تحولات شاخص خانوار به واحد مسکونی، نفر در واحد مسکونی، اتاق به ازای هر خانوار، نفر در اتاق، در نقاط شهری و روستایی استان
تحولات توزیع واحدهای مسکونی بر حسب تعداد اتاق، در مقاطع سرشماری
تحولات توزیع واحدهای مسکونی بر حسب نوع مصالح، تسهیلات موجود در واحد مسکونی و عمر بنا در مقاطع سرشماری
تحولات توزیع پروانه های ساختمانی در نقاط شهری به تفکیک واحدهای مسکونی
برآورد نرخ تخریب در سطح نقاط شهری و روستایی
مقایسه تطبیقی وضعیت استان با شاخصهای ملی

ب) وضعیت مسکن در شهرستانهای استان همدان
تحولات تعداد موجودی مسکن در سطح کل استان، نقاط شهری و نقاط روستایی استان
برآورد سری زمانی موجودی مسکن در دوره 85-1375 در نقاط شهری
آمار تعداد پروانه های صادره در سطح استان
آمار توزیع واحدهای مسکونی بر حسب تعداد اتاق در سطح نقاط شهری و روستایی استان
برآورد تحولات شاخص خانوار به واحد مسکونی، اتاق در واحد مسکونی، نفر در واحد مسکونی، اتاق به ازای هر خانوار و نفر در اتاق در نقاط شهری و روستایی استان
تحولات توزیع واحدهای مسکونی بر حسب تعداد اتاق در مقاطع سرشماری
تحولات توزیع واحدهای مسکونی بر حسب نوع مصالح و عمر بنا در مقاطع سرشماری
متوسط زمین هر واحد مسکونی،زیربنای واحد مسکونی و تراکم ساختمانی در سطح نقاط شهری استان در دوره 85-1375
تحولات توزیع تعداد پروانه ساختمانی در نقاط شهری به تفکیک تعداد واحد مسکونی
برآورد نرخ تخریب در سطح نقاط شهری و روستایی
استخراج شاخصهای شکاف درون منطقه ای و ترکیبی وضعیت مسکن در استان بر حسب مقیاس شهرستان حداقل در دو مقطع زمانی 1375 و 1385

فصل سوم: بررسی شاخص های عملکردی اقتصاد زمین و مسکن
روند سرمایه گذاری مسکن در نقاط شهری استان در دوره 85-1370 و مقایسه آن با تحولات کشور
بررسی ساختار هزینه تولید مسکن (هزینه مصالح، زمین و دستمزد) در دوره 85-1370 در سطح نقاط شهری استان
بررسی روند تحولات قیمت زمین، مسکن و اجاره و تحولات رشد آن و مقایسه آن با روند عمومی تورم در سطح استان در دوره 85-1370
بررسی روند هزینه و درآمد خانوارهای شهری استان همدان و تعیین جایگاه مسکن در سبد بودجه خانوار در دوره 85-1370
برآورد تابع مخارج خانوار پیشنهاد اجاره (Bid Rent Function) در سطح نقاط شهری استان
بررسی روند هزینه مسکن در دهکهای درآمدی و تعیین سهم مسکن در سبد بودجه خانوار گروه های درآمدی
برآورد تابع پیشنهاد اجاره در نقاط شهری به تفکیک دهکهای درآمدی در دوره 85-1375
ضریب جینی هزینه
الگوی تقاضای موثر در دهک های درآمدی از نظر مساحت زیربنا و . . .
برآورد شاخص دسترسی (affordability index) در گروههای مختلف درآمدی
برآورد نرخ بازده سرمایه گذاری در تولید و ساخت مسکن و مقایسه آن با نرخ بازده خرید مسکن به عنوان دارایی

فصل چهارم: برآورد نیاز بالقوه استان به مسکن در افق بلندمدت و میانمدت
پیش بینی تعداد واحد مسکونی بر حسب شهرستانهای استان همدان
برآورد نیاز به حجم ساخت و ساز بر حسب شهرستان
برآورد مساحت زیربنای واحدهای مسکونی بر حسب شهرستان
برآورد مساحت زمین مورد نیاز بر حسب شهرستانها
برآورد حجم سرمایه گذاری مورد نیاز

فصل پنجم: بررسی وضعیت مسکن گروه های درآمدی و برآورد حجم فقر و تخمین یارانه مورد نیاز
بررسی مساحت زیربنای در اختیار دهکهای درآمدی نقاط شهری استان در طی دوره 85-1375
بررسی تحولات نرخ مالکیت و اجاره نشینی در دهک های درآمدی
بررسی وضعیت شغلی سرپرستان خانوار در دهک های درآمدی مختلف
بررسی و یژگی های اقتصادی و اجتماعی گروه های غیرمالک
تعیین خط توانمندی، خط فقر نسبی و مطلق تامین مسکن
برآورد حجم نیازهای سکونتی خانوارهای فقیر
آسیب شناسی مسکن گروه های کمدرآمد از نظر جداگزینی، مسکن غیرمقاوم و محرومیت از فضاهای مناسب زیست درونی و برونی
بررسی سهم منابع مالی مختلف در تامین مالی مسکن (پسانداز، فروش دارایی، وام بانکی، بازار غیرمتشکل پولی، وام از آشنایان، سایر صور تامین سرمایه)
برآورد حجم یارانه مورد نیاز استان
شناسایی برنامه های حمایتی اعمال شده در بخش مسکن و سازمانهای دخیل در آن (وزارت مسکن، کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی، بنیاد مسکن و سایر سازمانهای دولتی)
بررسی یارانه های پرداخت شده در سطح استان (یارانه زمین، مالی و …) و چگونگی تامین منابع مالی آن
تعیین میزان هدفمندی یارانه های مسکن و شدت اثر بخشی آن

فصل ششم: بررسی بازار زمین در سطح استان
مقدمه
روند عملکرد وزارت مسکن در واگذاری زمین (مساحت تملک اراضی، روند مساحت اراضی واگذاری، متوسط مساحت واگذار شده، تعداد قطعات، نسبت تملک به واگذاری) به تفکیک شهرستانها
روند واگذاری زمین بر حسب نوع واگذاری
برآورد نرخ حمایت در بازار زمین و حجم یارانه زمین به قیمت ثابت و جاری
تحلیل نرخ بازده اقتصادی در بازار زمین و مقایسه آن با سودآوری ساخت و ساز
بررسی تغییرات قیمت زمین در سطح استان و برآورد اثر آن در افزایش قیمت مسکن
بررسی وضعیت مالکیت زمینهای دولتی بر حسب نقاط شهری
تحلیل سهم دولت در عرضه وتقاضای زمین
شناخت وضعیت بهرهبرداری از زمین و تغییرات تراکم ساختمانی در سطح نقاط شهری
طبقه بندی عوامل موثر بر قیمت زمین و تبیین ساختار فضایی قیمت زمین در سطح استان
بررسی روند حاشیهنشینی و اسکان غیررسمی

جلد دوم طرح جامع مسکن همدان :

فصل هفتم: بررسی نظام تامین مالی مسکن در استان و ویژگیهای عملکردی آن
شناخت منابع اصلی تامین سرمایه در بازار مسکن استان شامل: پس انداز خانوارها، پسانداز بنگاه های اقتصادی، اعتبارات بانکی، اعتبارات عمرانی دولت و نهادهای بخش عمومی
بررسی شاخص های عملکردی اعتبارات بانکی در بخش مسکن به تفکیک بانک مسکن، بانک های تجاری، موسسات وام و پسانداز (نسبت وام به قیمت مسکن، حجم کل اعتبارات، تعداد و حجم وامها بر حسب نوع، میانگین هر وام)
بررسی اثر وام های مسکن بر توان تامین مسکن گروههای مختلف درآمدی و تعیین گروه های تحت پوشش دایره عملکرد نظام بانکی

فصل هشتم: بررسی وضعیت عملکردی نظام مالیات و عوارض در بخش مسکن
مقدمه
عوارض دریافتی شهرداری برای معاملات و نقل و انتقالات در شهرستانهای استان همدان
عوارض دریافتی شهرداری برای صدور پروانه در شهرستانهای استان همدان به قیمت جاری (ریال)
روند موجود و تحولات عوارض کل دریافتی شهرداریها به تفکیک مرکز شهرستان

فصل نهم: بررسی بازار مصالح ساختمانی
مقدمه
تحولات الگوهای ساخت و ساز طی دوره زمانی 85-1375 در استان همدان
تحولات الگوهای ساخت و ساز در شهرستانهای استان همدان
وضعیت کنونی تولید مصالح ساختمانی و روند تحولات آنها

فصل دهم: بررسی وضعیت صنعت ساختمان
مقدمه
تولید و ویژگی های آن
شاخصهای بهره وری عوامل تولید مسکن در استان
تحولات صنعت ساخت برحسب
بررسی کیفیت ساختمانهای مسکونی از نظر مقاومت در برابر سوانح

فصل یازدهم: بررسی وضعیت نوسازی بافت های فرسوده شهری
شناسایی محدوده های بافت های فرسوده شهری و روستایی

فصل دوازدهم: شناخت وضعیت عملکردی نظام مدیریت مسکن، برنامه ها و سیاستهای اجرا شده
بررسی عملکرد نهادها و سازمان های دولتی و عمومی شامل: شهرداری ها، سازمان اوقاف، نیروی انتظامی، بنیاد مسکن، کمیته امداد، بنیاد 15 خرداد، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی
بررسی و تحلیل عملکرد تعاونی های مسکن، تعداد تعاونی و خدمات آن

فصل سیزدهم: بررسی نقش مسکن در اقتصاد استان
مقدمه
بررسی روند ارزش افزوده بخش مسکن به قیمتهای ثابت و جاری و سهم آن در تولید ناخالص داخلی استان
بررسی روند اشتغال در بخش مسکن و سهم این بخش از کل اشتغال
برآورد نسبت سرمایه به تولید در بخش مسکن
برآورد و آینده نگری حجم ارزش افزوده و اشتغال در بخش مسکن بر اساس مدل برنامه ریزی و پیش بینی های انجام شده در قسمتهای قبل

فصل چهاردهم: شناخت جایگاه استان در بازار زمین و مسکن کشور
مطالعات جمعیتی
شناسایی شاخصهای کمی و کیفی و وضعیت مسکن استان و شهرستانها
برآورد روند سرمایهگذاری مسکن در نقاط شهری استان در دوره 85-1370 و مقایسه آن با تحولات کشور
بررسی ساختار هزینه تولید مسکن (هزینه مصالح، زمین و دستمزد) در دوره 85-1370 در سطح نقاط شهری استان
بررسی روند تحولات قیمت زمین، مسکن و اجاره و تحولات رشد آن و مقایسه آن با روند عمومی تورم در سطح استان در دوره 85-1370
بررسی روند هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان و تعیین جایگاه مسکن در سبد بودجه خانوار در دوره 85-1375
بررسی روند هزینه مسکن در دهکهای درآمدی و تعیین سهم مسکن در سبد بودجه خانوار گروههای درآمدی
برآورد نرخ بازده سرمایهگذاری در تولید و ساخت مسکن و مقایسه آن با نرخ بازده خرید مسکن به عنوان دارایی
نیاز بالقوه استان به مسکن در افق میانمدت و بلندمدت
برآورد پس انداز خانوارهای استان
برآورد حجم یارانه مورد نیاز استان
روند واگذاری واحد مسکونی از سوی نهادهای حمایتی
مالیات و عوارض دریافتی توسط شهرداری ها
بررسی روند ارزش افزوده بخش ساختمان به قیمتهای ثابت و جاری
بررسی سهم بخش مسکن و مستغلات از تولید ناخالص داخلی استان
شاخص های بهره وری عوامل تولید

فصل پانزدهم: تعیین مشکلات، نقاط قوت و فرصت های فرآروی بخش مسکن و طبقه بندی آنها
ارائه چکیده و خلاصه ای از مسائل و مشکلات بخش مسکن کشور
تعیین مسائل و مشکلات موجود بخش مسکن استان در محورهای مختلف مطالعاتی
ارائه خلاصه ای از مزیتها و فرصتهای فراروی بخش مسکن کشور
تعیین مزیت ها و فرصت های پیش روی مسکن استان
مقایسه تطبیقی مسائل، مشکلات، مزیت های بخش مسکن استان با کشور
طبقه بندی مشکلات و آسیب های موجود بخش مسکن بر حسب مشکلات در سطح ملی و استانی
طبقه بندی مزیت ها و فرصت های فرآروی بخش مسکن بر حسب سطوح ملی و منطقه ای

فصل شانزدهم: ارایه برنامه های راهبردی و اجرایی
روشهای تأمین مسکن برای خانوارهای کم درآمد (با تأکید بر تجارب سایر کشورها)
تحلیلی بر روشهای تأمین مسکن خانوارهای کم درآمد شهری
سیاستهای اعمال شده در بخش مسکن در برنامه های توسعه
مبنای نظری تدوین برنامه های اجرایی طرح جامع مسکن استان همدان
طرح پیشنهادی نظام مسکن استیجار و صندوق پس انداز استیجار خانوارهای فقیر
مسکن روستایی و حاشیه نشینان شهری
سیاست زمین شهری پیشنهادی طرح جامع مسکن استان

45,000 ریال – Download


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × دو =