دانلود پاورپوینت مدیریت بحران در بافت تاریخی یزد با مدل سوات

مدل سوات

 • یکی از مناسبترین فنون برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل استراتژی، است که امروزه به عنوان ابزاری نوین برای تحلیل عملکردها و وضعیت شکاف، مورد استفاده ی طراحان وارزیابان استراتژ یها قرار می گیرد.
 • تکنیک یا ماتریسSWOT که گاهیTOWS نیز نامیده می شود، ابزاری برای شناخت تهدیدها و فرصتهای موجود در محیط خارجی یک سیستم و بازشناسی ضعفها و قو تهای داخلی آن به منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبرد مناسب برای هدایت و کنترل آن است.
 • در واقع، این روش بهترین استراتژی را برای مدیریت سازمانها ارائه می دهد. به طور اجمالی می توان گفت که این تکنیک ابزاری برای تحلیل وضعیت و تدوین راهبرد است و این امور از طریق:
 • بازشناسی و طبقه بندی قوتها و ضعفهای درونی سیستم؛
 • بازشناسی و طبقه بندی فرصتها و تهدیدهای موجود در محیط خارج سیستم؛
 • تکمیل ماتریس سوات و تدوین راهبردهای گوناگون برای هدایت سیستم در آینده صورت می گیرد.
 • از دیدگاه این مدل، یک استراتژی مناسب قوتها و فرصتها را به حداکثر و ضعفها وتهدیدها را به حداقل ممکن می رساند. برای این منظور، نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها (SO,WO,ST,WT)در چارچوب کلی پیوند داده می شوند و گزینه های استراتژی از بین آ نها انتخاب می شود.

چگونگی ساخت ماتریس سوات

 • برای ساخت ماتریس نقاط قوت، ضعف و نقاط فرصت و تهدید باید به شرح زیر اقدام نمود:
 • شناسایی اصلی ترین نقاط قوت، ضعف و ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE).
 • شناسایی اصلیترین فرصتها و تهدیدها و ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل خارجی؛(EFE)
 • تدوین راهبردها و تشکیل ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط ضعف و نقاط قوت
 • ترسیم ماتریس داخلی- خارجی (IE)

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

 • در این مرحله ابتدا اصلی ترین و مهمترین نقاط قوت و ضعف مدیریت بحران در بافت تاریخی شهر یزد که توسط پرسشنامه و مصاحبه از کارشناسان و متخصصین در زمینه ی بافت تاریخی و مدیریت بحران اخذ گردیده، فهرست شده است و برای تشخیص میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل، با توجه به نظر آ نها به هر یک از معیارها از صفر تا یک ارزش و ضریب خاصی داده شده؛ طوری که مجموع این ضرایب برابر یک شود. سپس برای مشخص کردن میزان اثر بخشی راهبردهای کنونی و نشان دادن واکنش نسبت به عوامل، به روش زیر نمراتی داده شده است: 1. نمره ی 1 بیانگر ضعف اساسی، 2. نمره ی 2 بیانگر ضعف عادی، 3. نمره ی 3 بیانگر قوت عادی، 4. نمره ی 4 بیانگر قوت بسیار بالا است. سپس برای تعیین نمره ی نهایی ضریب هر عامل در نمره ی آن ضرب می شود.
 • در نهایت مجموع نمره های نهایی محاسبه شده تا نمره ی نهایی عوامل داخلی به دست آید نمره ی نهایی نباید بیشتر از 4 و کمتر از1 باشد).

این فایل پاورپوینت در 16 اسلاید خدمتتون تقدیمتون میشهسعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.