بافت های فرسوده

بیان مسئله

  • 50 درصد مردم جهان در شهر ها ساکن هستند . ( فیاکلوف 1388 )
  • بسیاری از مسائل سیاسی اجتماعی ، اقتصادی در کشورهای در حال توسعه ناشی از رشد نا موزون نظام ها ئ فضاهای شهری بوده است .
  • جرم دارای ظرف مکانی و زمانی مخصوص است ، نتیجه : رفتار محرمانه توزیع فضای یکسانی در واحد مکان ندارد !
  • برخی مکان ها به دلیل ساختار کالبدی خاص برای ارتکاب جرم مناسب تر هستند .
  • حاشیه ها و بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری از این فضاهای بی دفاع شهری هستند
  • نمونه ها : مشهد ، شیراز ، اهواز

دو رویکرد در نظریه های جامعه شناسی پیرامون انحرافات

—1- رویکرد جامعه شناختی : تاکید بر فرد ، انگیزه تمایلات ذهنی ، ویژگی های شخصیتی ، زمینه خانوادگی و تعلق گروهی

—2- رویکرد بوم شناختی : تاکید بر زمینه عینی وقوع جرم و عوامل موقعیتی و فرصت های مناسب برای وقوع جرم مانند : مکان محیط جغرافیایی ، خصوصیات فیزیکی محیط و معماری و طراحی فضا

تحقیقات نشان میدهد که بین ارتکاب جرائم و ویژگی های محل وقوع ارتباطی معناداری وجود دارد و از این نظر بافت های فرسوده شهری مکان های مستعد برای پیدایش و رشد جرائم به شمار         می روند.بررسی وقوع جرائم در بافت های فرسوده اطراف حرم رضوی نشان میدهد که منطقه مذکور به لحاظ فراوانی وقوع بسیاری از جرائم به نسبت جمعیت ،رتبه اول یا دوم شهر مشهد را به خود اختصاص داده است.

پتانسیل های جرم خیزی بافت فرسوده

1 – فیزیکی

ریز دانگی

نفوذ ناپذیری

نا پایداری

2- جمعیتی

ورود و خروج میلیون ها زائر در سال ، مهاجرت ساکنین اصیل ، جایگزینی گروه   – های نا همگون اجتماعی استفاده افزایش نسبت سالخوردگان و کاهش امکان کنترل غیر رسمی

3- اجتماعی

فقره احساس محرومیت نسبی و رضایت بخش شدن کجروی

این فایل پاورپوینت در 35 اسلاید خدمتتون تقدیمتون میشه