or or

بایگانی ماهانه: فروردین 1395

دانلود طرح مرمت مسجد امام تهران واقع در خیابان ناصرخسرو

مکان: میراث فرهنگی تهران (مسجد امام تهران واقع در خیابان ناصرخسرو)  موضوع: مسجد امام تهران (شبستان های شمال شرقی، جنوب شرقی، جنوب غربی و مناره ها) فهرست مطالب عنوان                                                                                                              صفحه فصل اول اساسنامه سازمان میراث فرهنگی………………………………………………………………….. 2 فصل دوم بخش اول: ارزیابی بخش های مرتبط با رشته ……………………………………………….. 18 بخش دوم: تقسیمات اقلیمی  در ایران………………………………………………………….. 22 بخش سوم: سیری بر بازار تهران………………………………………………………………… 28 ظهور بازار، سیر تحول و جایگاه آن در شهر ایرانی…………………………………….. 29 قبل از اسلام……………………………………………………………………………………. 29 دوران پس از اسلام…………………………………………………………………………… 30 مروری بر تاریخ شهر تهران ، نحوه رشد شهر و شکل گیری بازار…………………… 33 بررسی موقعیت و سیر تحول بازار در ارتباط با استخوان بندی کل شهر در طول تاریخ36 صفویه…………………………………………………………………………………………… 27 بررسی ویژگی های کالبدی بازار تهران………………………………………….. 40 بررسی ویژگی های عملکردی بازار تهران………………………………………. 43 بررسی ویژگی های بصری…………………………………………………………. 43 بررسی شبکه دسترسی ها……………………………………………………………. 44 اوایل قاجار تا زمان ناصرالدین شاه………………………………………………………… 45 بررسی ویژگی های کالبدی بازار تهران………………………………………….. 50 بررسی شبکه دسترسی……………………………………………………………….. 53 بررسی ویژگی های بصری…………………………………………………………. 56 اواخر قاجار…………………………………………………………………………………….. 57 بررسی ویژگی های کالبدی بازار تهران………………………………………….. 62 بررسی ویژگی های عملکردی بازار………………………………………………. 63 بررسی شبکه دسترسی ها……………………………………………………………. 64 بررسی ویژگی های بصری…………………………………………………………. 66 دوران پهلوی اول………………………………………………………………………………. 68 بررسی ویژگی های کالبدی بازار تهران………………………………………….. 72 …

فرهیخته گرامی، برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...