سرانه استاندارد کاربری های مختلف

 

ردیف نوع کاربری تعریف
1 مسکونی به اراضی اختصاص یافته جهت سکونت اطلاق می شود
2 آموزش تحقیقات و فناوری به اراضی که جهت فعالیت های آموزش عالی و تکمیلی و پژوهشی بعد از دوره تحصیلات رسمی و عمومی (تحصیلات متوسطه) اختصاص داده می شود گفته می شود.
3 آموزشی به اراضی اختصاص یافته برای فعالیت های آموزش رسمی و عمومی تحت مدیریت وزارت خانه های آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی گفته می شود.
4 اداری و انتظامی به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار وزارت خانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای انتظامی و بسیج گفته می شود.
5 تجاری ـ خدماتی (انتفاعی و غیرانتفاعی) به اراضی اختصاص یافته برای انواع فعالیت های بازرگانی و خدمات انتفاعی و غیرانتفاعی گفته می شود.
6 ورزشی به اراضی اختصاص یافته جهت انجام ورزش های مختلف از سطوح حرفه ای تا مبتدی گفته می شود.
7 درمانی به اراضی اختصاص یافته به خدمات پزشکی، درمانی و سلامت انسان و دام و مددکاری های اجتماعی گفته می شود.
8 فرهنگی ـ هنری به اراضی اختصاص یافته به فعالیتهای فرهنگی گفته می شود.
9 پارک و فضای سبز به اراضی اختصاص یافته جهت پارک (بوستان) که توسط شهرداری احداث و مورد استفاده عموم قرار می گیرد گفته می شود.
10 مذهبی به اراضی اختصاص یافته جهت انجام فرایض و مراسم دینی و مذهبی و بقاع متبرکه گفته می شود.
11 تجهیزات شهری به اراضی اختصاص یافته جهت رفع نیازهای عمومی شهروندان که عمدتاً در وظایف شهرداری است گفته می شود.
12 تاسیسات شهری به اراضی که جهت امور مربوط به تاسیسات زیربنایی شهر و یا بهداشت شهر و شهروندان اختصاص می یابد گفته می شود.
13 حمل و نقل و انبارداری به اراضی اختصاص یافته جهت شبکه معابر و ساختمانهایی که برای انجام سفرهای شهری، برون شهری و بین شهری و انبارها نیاز است گفته می شود.
14 نظامی به اراضی اختصاص یافته به نیروهای مسلح گفته می شود.
15 باغات و کشاورزی به اراضی اختصاص یافته به باغات و زمین های کشاورزی گفته می شود.
16 میراث تاریخی به اراضی اختصاص یافته به مکانهای تاریخی گفته می شود.
17 طبیعی به سطوح اختصاص یافته به جنگلهای طبیعی و دست کاشت و امثالهم گفته می شود.
18 حریم به اراضی که حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت و منظور می شوند گفته می شود.
19 تفریحی و توریستی به اراضی اختصاص یافته جهت اقامت و سیاحت گفته می شود.
20 صنعتی به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار صنایع مشمول گروه الف، موضوع مصوبه شماره 64677/ ت 18591مورخ 26/12/88 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن گفته می شود.

 

– اقتصادی:

1- نسبت هزینه مسکن به کل هزینه خانوار

2- نسبت هزینه مسکن به درآمد خانوار

3- شاخص بهای عمده فروشی و خرده فروشی مصالح ساختمان

4- شاخص بهای خدمات ساختمانی و نیروی کار

5- بهای زمین

6- اعتبارات عمرانی بخش مسکن

7- سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن

8- تسهیلات اعطایی بانک ها

9- توان تولید مسکن در یک سال

10- یارانه بخش مسکن

11- اشتغال زایی بخش مسکن

– اجتماعی و فرهنگی:

1- میزان نیاز به مسکن و کمبود آن

2- نسبت شهرنشینی

3- نرخ رشد سالیانه خانوار

4- تعداد خانوار و بعد خانوار

5- حداقل زیر بنا

6- سرانه زیربنای حیاتی

7- نوع مصالح و الگوی ساخت

8- میزان و دسترسی به خدمات مسکونی

9- تعداد خانوار در واحد مسکونی

10- تعداد اتاق در واحد مسکونی

11- تراکم نفر در اتاق

12- تراکم در واحد مسکونی

این فایل پی دی اف در 16 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.