دانلود مقاله افسردگی و اعتیاد

اعتیاد یک آسیب اجتماعی است و مصرف مواد مخدر تهدیدی علیه سلامت عمومی جامعه است بهشکلی که میتواند ثبات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی ملتها را آسیب پذیر نماید. درحال حاضر مشکل مواد مخدر در سطح جهان بعنوان یک بحران مطرح است. تاکنون نزدیک به 980 نوع ماده مخدر، محرک، توهم زا و آرام بخش شناسایی شده است. وجود 280 هزار هکتار زمینهای زیر کشت در جهان و افزون بر 218 میلیون نفر معتاد در سطح دنیا و درآمد ناشیاز این تجارت مسموم میل و اشتیاق به قاچاق را در سوداگران مرگ افزایش داده است.

اعتیاد عبارتست از حالتی که شخص هم از نظر جسمی و هم از نظر روانی، به ماده یا دارویی وابستگی پیدا کرده، احتیاج شدید جسمی به مصرف آن داشته و قادر نیست با میل و اراده آنرا ترک کند. در وابستگی جسمانی، ماده مخدر، بعلت نفوذ در سلولهای بدن و اثراتشیمیائی آن باعث وابستگی و نیاز سلولهای بدن شده و قطع مواد به مقوله آن است که یکی از مواد حیاتی سلول را به او نرسانیم. به همین جهت ترک مواد مخدر بدون جانشین کردن ماده دیگری (دارو) موجب اختلال در کارکرد بدن میشود. بر اساس آمار سازمان بهداشتجهانی میزان اعتیاد در ایران 4/3 درصد جمعیت ومتوسط سن معتادان 25 تا 30 سال است بیش از 45% مصرف کنندگان هروئین در ایران در گروه سنی 30-20 سال قرار دارند. قریب 70درصد معتادان در ایران تریاکی 16 درصد هروئینی و 4 درصد حشیشی و 10 درصد مخلوطی ازاین نوع و موارد دیگر مثل سوخته و شیره هستند.

فهرست مطالب

چکیده: 1
اعتیاد و اختلال روانی : 3
آسبب شناسی اعتیاد 4
1- دیدگاه زیست شناختی: 4
2- دیدگاه روان کاوی : 4
3- دیدگاه جامعه شناختی : 5
افسردگی، زیر ساخت اعتیاد 8
سو مصرف مواد 9
معتاد کیست 11
نقش جنسیت 14
افسردگی و اعتیاد 15
نوجوانان و سیگار 16
خطر جدی دخانیات 19
روان شناسی نوجوان 20
نتایج چند پژوهش 22
منابع و مآخذ:28
این فایل ورد در 28 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.