دانلود پایان‌نامه آزمایشگاه پالایشگاه نفت تهران

دانلود پایان‌نامه آزمایشگاه پالایشگاه نفت تهران

دانلود پایان‌نامه آزمایشگاه پالایشگاه نفت تهران

تاریخچه
اوّلین پالایشگاه نفت جهان در سال 1856 در Ploiesti رومانی شروع به کار کرد. قبل از جنگ دوم جهانی چندین پالایشگاه توسط کمپانی های آمریکایی در نقاط مختلف ساخته شد. زمانی ادعا می شد که بزرگترین پالایشگاه نفت جهان Ras Tonura در عربستان سعودی است. در بیشتر سالهای قرن بیستم پالایشگاه نفت آبادان در ایران بزرگترین پالایشگاه بود، امّا در حال حاضر پالایشگاه BP Amoco در تگزاس بزرگترین پالایشگاه جهان است.

شرکت پالایش نفت تهران در 15 کیلومتری جنوب تهران واقع گردیده و مشتمل بر دو پالایشگاه جنوبی (شماره 1) و شمالی (شماره 2) و نیز کارخانجات روغن سازی است که کارخانجات روغن سازی آن، به بخش خصوصی واگذار شده است.
پالایشگاه شماره 1 در سال 1347 به بهره برداری رسیده است که ظرفیت اولیه ی آن 85000 بشکه در روز بود؛ امّا در سال 1355 به 125000 بشکه در روز افزایش یافت . در سال 1352 پالایشگاه شماره 2 با ظرفیت 100000 بشکه در روز احداث گردید.

1-2 تعداد پرسنل و نوبت کاری
تعداد کارگران پالایشگاه حدود 2000 نفر است که 1300 نفر از آنان رسمی و بقیه پیمانکار می- باشند.
پالایشگاه در سه نوبت کار می کند . نوبت صبح از ساعت 6 تا 14 ، نوبت عصر از 14 تا 22 و نوبت شب از 22 تا 6 صبح.
افراد چهار روز نوبت صبح و چهار روز نوبت عصر کار می کنند. بعد از نوبت عصر یک روز استراحت کرده و سپس در نوبت شب مشغول به کار خواهند بود. بعد از نوبت شب سه روز استراحت خواهند داشت.
1-3 نفت و ترکیبات آن
نفت خام از ترکیبات هیدروکربنی و تعدادی عناصر دیگر به عنوان ناخالصی تشکیل شده است. اما قسمت اعظم نفت از هیدروکربن ها ساخته شده است که معمولاً مقادیر اندکی از گوگرد، اکسیژن، نیکل، وانادیوم و… در آن یافت می شوند. هیدروکربن های نفت خام در سری های زیر طبقه بندی می شوند:

فهرست مطالب
فصل اول
تاریخچه و شرح پروسه
1-1- تاریخچه 1
1-2- تعداد پرسنل و نوبت کاری 1
1-3- نفت و تررکیبات آن 1
1-4- شرح پروسه 3
1-4-1- واحد تقطیر در اتمسفر Atmospheric Distillation Unit 3
1-4-2- واحد تقطیر در خلاء Vacum Distillattion Unit 4
1-4-3- واحد کاهش گرانروی Visbreaker Unit 4
1-4-4- واحد تهیه گاز مایع LPG Unit 5
1-4-5- واحد تبدیل کاتالیستی شامل یونیفاینر و پلاتفرمر CAT- Reformer 5
1-4-6- واحد آیزوماکس Isomax Unit 9
1-4-7- واحد هیدروژن Hydrogen Unit 11
1-4-8- واحد بازیافت گوگرد Sulfor Recovery Plant (SRP) 12
1-4-9- خلاصه‌ای از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی محصولات پالایشگاه 16
فصل دوم
آزمایشگاه
2-1- مقدمه 19
2-2- واحد آزمایشگاه آب صنعتی (آب بدون املاح) (D.M) 19
2-2-1- تعیین درجه سختی آب 19
2-2-1- الف- اندازه گیری سختی کل (T.H) 19
2-2-1- ب- اندازه‌گیری سختی کلسیم (Ca.H) 20
2-2-1-ج- اندازه‌گیری سختی منیزیم (Mg.H) 20
2-2-2- اندازه‌گیری قلیائیت آب 20
2-2-2-الف- قلیائیت فنل‌فتالئین (Pa) 21
2-2-2-ب- قلیائیت کل (M) 22
2-2-2-ج- قلائیت (OH-) 22
2-2-3- تست کل جامدات محلول (T.D.S) 23
2-2-4- تست PH 23
2-2-5- تست نمک (NaCl) 23
2-2-6- تست کلر (Cl2) (باقی مانده کلر آزاد در آب) 24
2-2-7- تست سیلیس در آبهای صنعتی 24
2-2-8- تست یون SO2-3 25
2-2-9- تست ارتوفسفات 25
2-2-10- تست فسفات کل (T-Po4) 26
2-3- واحد آزمایشگاه تجزیه 26
2-3-1- اساس کار آزمایشگاه تجزیه 26
2-3-2- اندازه گیری رطوبت در رسوب‌ها 27
2-3-3- دستورالعمل اندازه‌گیری (SO3)2 27
2-3-4- دستورالعمل اندازه‌گیری خاکستر تحت درجه حرارت 850-900oC 28
2-4- واحد آزمایشگاه کنترل 29
2-4-1- تعاریف 29
2-4-2- دستورالعمل اندازه‌گیری Color Scale 33
2-4-3- دستورالعمل اندازه‌گیری Smoke Point 34
2-4-5- دستورالعمل اندازه‌گیری Flash Open 37
2-4-5- دستورالعمل اندازه‌گیری نقطه ریزش Pour Point 38
2-4-7- دستورالعمل اندازه‌گیری ویسکوزیته 39
2-4-8- دستورالعمل اندازه‌گیری (Doctor Test) D.T 41
2-4-9- دستورالعمل و نگاه‌داری دستگاه اکتان 41
2-4-10- دستورالعمل اندازه‌گیری ویژگی‌های تقطیر: Distillation 44
2-4-11- تست Vappoure 46
2-5- واحد آزمایشگاه پساب 47
2-5-1- دستورالعمل اندازه‌گیری BOD 47
2-5-2- دستورالعمل اندازه‌گیری درصد (COD) 48
2-5-3- اندازه گیری آمونیاک آب‌های ترش و بازیافت 49
2-5-4- دستورالعمل اندازه‌گیری میزان Po43- 49
2-5-5- دستورالعمل اندازه‌گیری میزان H2S در آبهای بازیافت 50
2-5-6- دستورالعمل اندازه‌گیری میزان M.L.V.S.S 51
2-5-7- دستورالعمل اندازه‌گیری کل مواد جامد معلق M.L.S.S & T.S.S 52
2-6- واحد آزمایشگاه گاز 53
2-6-1- دستورالعمل اندازه‌گیری درصد گازهای CH4, H2, O2 , H2 بوسیله دستگاه یاناک 53
2-6-2- دستورالعمل اندازه‌گیری مقادیر گازها به وسیله دتکتور 54
2-6-3- اندازه‌گیری H2S در گازها به روش توت وایلر 54

فهرست جداول
جدول 2-1- رنگ‌های استاندارد 34
جدول 2-2- تهیه اکتان کمتر از 80 44
جدول 2-3- جدول تهیه اکتان بالاتر از 80 44
فهرست شکل ها
شکل 1-1- واحد تبدیل کاتالیستی 9
شکل 1-2- عملیات پالایش در پالایشگاه نفت 15
این فایل ورد در 63 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.