دانلود پایانامه بررسي ميزان فرسودگي شغلي در زنان و مردان معلم شهرستان اسلامشهر

پايان نامه: جهت اخذ دانشنامه كارشناسي رشته روانشناسي عمومي / عنوان تحقيق: بررسي ميزان فرسودگي شغلي در زنان و مردان معلم شهرستان اسلامشهر

چكيده فصل

پژوهش حاضر به بررسی میزان فرسودگی شغلی در زنان و مردان معلم پرداخته است.

روش پژوهش روش زمينه يابي و نمونه گيري آن تصادفي بوده است. نمونه شامل 30 نفر زن و 30 نفر مرد است .

ابزار سنجش در اين پژوهش استفاده از پرسشنامه فرسودگي شغلي معلمان مسلچ واطلاعات بدست آمده توسط آزمون t مستقل تحليل شده است . نتايج كلي حاكي از آن است كه ميان فرسودگي زنان و مردان معلم رابطه معنا داري وجوددارد.

مقدمه

محیط بشر شامل عوامل فیزیکی –اجتماعی و روانی است که هر کدام در وضعیت سلامتی بشر نقش مهمی دارند.

یکی از عوامل تنش زا در انسان ٬محیط کار وی است که می تواند دیگر حیطه های زندگی او را تحت تاثیر قرار دهد . قسمت عمده ای از زندگی روزانه ی هر شخص صرف اشتغال بکار می شود .

یکی از مفاهیمی که در سالهای اخیر توجه روانشناسان کار ، روانشناسان بهره وری و روانشناسان صنعتی و سازمانی را به خود معطوف داشته نشانه هاي علل و آثار فرسودگی شغلی است .

به نظر می آید فرسودگی شغلی با فشارهای روانی ارتباط داشته باشد . فشارهای روانی وقتی رخ می دهد که عدم تعادل بین مطالبات و خواسته ها ی محیطی با توانایی فرد برای پاسخ دادن به آنها وجود داشته باشد . هرچه مطالبات و خواسته های محیطی افزایش یابد و توانایی فرد برای پاسخ دادن به آنها کاهش یابد فشار روانی ایجاد می شود که باعث تجربه ی منفی در فرد و فرسودگی شغلی می گردد . در واقع فرسودگی شغلی در اثر فشار مداوم روانی پدید می آید . {( فاربر[1] ٬1983٬نقل از احمدی٬ 1381 )}

فرسودگی شغلی موجب تباهی در کیفیت خدماتی می گردد که به وسیله کارکنان ارائه می گردد. (ساعتچی٬ 1382)

در تعریف فرسودگی شغلی می توان گفت : فرسودگی شغلی نشانگان فرو پاشی عاطفی بعد از سالها در گیری و اشتغال بکار است . این نشانگان خصوصا” در بین افرادی که در شغل های خدمات انسانی از قبیل آموزشی و پزشکی اند بیشتر شایع است .

(ساراسون[2] 1984)نشانه های فروپاشی شغلی یا فقدان شور و اشتیاق ٬ احساس محرومیت و شکست ٬ غیبت از کار ٬ بی علاقگی نسبت به قبول مسئولیت ٬ افسردگی و علایم جسمانی مشخص می شود .

علل فرو پاشی شغلی متعدد است : بعضی علل خارجی هستند (وظایف محیط کار ) و بعضی علل داخلی (در گیر شدن بیش از حد کار و انتظارات غیر واقعی در مورد آنچه می تواند انجام شود )تلاش برای درمان فرو پاشي شامل روانی درمانی، درمانهای شیمیایی ، درمانهای فیزیکی و درمانهای عصبی است . هدف اصلی این پژوهش تبیین و سپس مراحل ابتلا و درمان است .

سئوال اصلی دلیل فرسودگی همچنان مطرح است . به راستی آیا رعایت شان و منزلت معلم به یک معنا احترام به خود و فرزندانمان و اینده کشور نیست ؟

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول(مقدمه)

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

اهداف پژوهش

سوالات پژوهش

متغیرهای پژوهش

تعریف واژه ها

فصل دوم(پیشینه پژوهش)

فرسودگی شغلی

نشانه های فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی در معلمان

عوامل فرسودگی شغلی در معلمان

دیدگاه های نظری

فرسودگی شغلی و خشنودی شغلی

راه های درمان و جلوگیری از فرسودگی شغلی

روشهای درمانی گوناگون برای فرسودگی شغلی

نشانه های رفتاری افراد مبتلا به فرسودگی شغلی

تحقیقات انجام شده در داخل و خارج ایران

فصل سوم(روش پژوهش)

طرح پژوهش

جامع آماری پژوهش

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

پایایی و روایی ابزار گردآوری اطلاعات

روش جمع آوری اطلاعات

روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها

زمان و مکان پژوهش

فصل چهارم(نتایج پژوهش)

مقدمه

جدول نمرات فرسودگی شغلی معلمان زن

جدول نمرات فرسودگی شغلی معلمان مرد

نمودار توزیع فراوانی فرسودگی شغلی در معلمان زن و مرد

نمودار دایره ای

توصیف یافته ها

جدول میانگین و انحراف استاندارد فرسودگی شغلی در معلمان زن و مرد

یافته های جداول استنباطی

فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)

بحث و تحلیل نتایج

پیشنهادات

منابع

پیوست

پرسشنامه فرسودگی شغلی معلمان مسلچ

70,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.