کارآموزی در شبکه بهداشت و درمان

فصل دوم : ارزیابی سنجش های مرتبط با رشته علمی کارآموز

1)  موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کارآموز در واحد صنعتی

پشتیبانی و راهنمایی در بخش نرم افزاری و سخت افزاری که در فصل سوم به طور کامل توضیح داده شده است

2)  بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد صنعتی

پشتیبانی و راهنمایی در بخش سخت افزاری و نرم افزاری

3)  امور جاری در دست اقدام

  • خرید قطعات سخت افزاری
  • خرید ویا ایجاد قطعات نرم افزاری
  • شبکه کردن واحد های مختلف با این واحد

4)  برنامه های آینده

ارائه راهکارهای مناسب و مفید در جهت دستیابی به اهداف سازمان

5)  سایر مواردی که توسط رشته مورد نظر در واحد صنعتی بکار می رود

6)  سایر مواردی که توسط استاد کارآموزی مشخص می گردد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.