عکس: درب مراکشی

Door
درب: (اسم) [عربی، جمع: دروب] (darb)
۱. = در٢
۲. [قدیمی] در بزرگ؛ دروازه؛ دروازۀ فراخ.

+ نمونه بیشتر دربهای مراکشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.