دانلود پاورپوینت نفوذپذیری

الگوی شهر یا پاره شهر باید به گونه ای طراحی شود که در مجموعه دستگاه شهری تنها واحد اندازه گیری و تعیین کننده مقیاس انسانی باشد و تمامی سطوح و فاصله ها و مقررات لازم است در مقیاس انسان و برای انسان در نظر گرفته شده و طراحی گردند. به کارگیری چنین مقیاسی عملاً به سلسله مراتب فضاها و شبکه های ارتباطی، گذران اوقات فراغت و مکان یابی اشتغال در تقسیم بندی کالبدی شهر منجر خواهد شد. در حالیکه مقوله سکونت و تبلور فضایی آن یعنی مسکن به عنوان ملاتی بین این فعالیتها نقش اساسی داشته و به پراکنش فعالیتهای شهری شکلی منطقی خواهد بخشید. با محور قرار گرفتن انسان و مقیاس انسانی، تقسیمات کالبدی شهر از ذره تا کلان جای خویش را می یابند. ولی این سلسله مراتب لازم است با عوامل زیر تدقیق گردند. این عوامل ستونهای عمودی جدول تقسیمات کالبدی را تشکیل می دهد که عبارتند از :

اول : دامنه نوسان خانوار

تقسیمات کالبدی شهری در هر رده ای لازم است بین حداقل و حداکثر جمعیتی نوسان داشته باشد تا بتواند به هنگام پیاده شدن انعطاف لازم را داشته باشد. با توجه به شناخت ابعاد هر رده از تقسیمات و پیش بینی تراکم جمعیتی ، جمعیت و تعداد خانوار آن رده مشخص می شود.

به عنوان مثال محله از 1250-700 واحد مسکونی (خانوار) تشکیل شده که 3-2 کوی یا واحد همسایگی و 10-8 کوچه یا گروه مسکونی را تعریف می نماید.

دوم : شعاع دسترسی

هر تقسیم کالبدی در مقیاسی که قرار دارد حد و حدود مشخصی را بیان می کند که نشأت گرفته از دامنه نوسان جمعیتی آن تقسیم می باشد. نوسان گستره این تقسیم کماکان مبین انعطاف در فضایابی و طراحی خواهد بود.

یکی از مهمترین عوامل موثر در شعاع دسترسی عنصر شاخص می باشد. براساس شناخت عنصر شاخص هر رده از تقسیمات کالبدی ابعاد آن تقسیم نسبت به این عنصر مشخص خواهد شد. عنصر شاخص علی الاصول عنصری است که بیشترین تردد اجتماعی را سبب می شود.

به عنوان مثال شعاع دسترسی یک محله بین 375-300 متر می باشد که نمایانگر زمانی است که یک دانش آموز ابتدایی می تواند به مدرسه خود به صورت پیاده برسد. (لازم به تذکر است که مدرسه ابتدایی عنصر شاخص ترددی محله می باشد)

سوم : عنصر شاخص

هر تقسیم کالبدی نظر به نیازهای انسانی در مقیاسهای متفاوت با عنصری شاخص تبیین می گردد. این عنصر در عین حال مبین رده خدماتی خود و مقیاس مطلوب خویش نیز می باشد. عنصر شاخص در حقیقت یکی از عناصر مرکزی است که قلب کالبدی – اجتماعی هر تقسیم را تشکیل می دهد.. عنصر شاخص یکی از عوامل هویت دهنده به سیمای مرکز محله می باشد. براساس تعریف عنصر شاخص، ابعاد و اندازه هر تقسیم براساس زمان دسترسی بدان (پیاده یا سواره) مشخص می شود و مهمترین عامل تعیین کننده ابعاد آن تقسیم می باشد.

بطور مثال یک مدرسه ابتدایی عنصر شاخص ترددی یک محله تعریف می شود. مقیاس مطلوب محله، براساس رعایت امنیت عبور و مرور پیاده یک دانش آموز دبستانی در سن 10-6 سال می باشد. همچنین مسجد به عنوان عنصر شاخص فرهنگی یک محله تعریف می شود. این عنصر عامل هویت دهنده به بافت محله قرار می گیرد. هر محله با وجود مسجد یا تکیه قابل تعریف می باشد.

با تعیین تنوع تقسیمات و عنصر شاخص هر یک حداقل و حداکثر مقیاس جمعیتی آن با آستانه و حد پذیرش جمعیت و عنصر شاخص در هر تقسیم بندی تعیین می گردد.دانلود پاورپوینت نفوذپذیری ، نظام مرکزیت ، واحد همسایگی ، تقسیمات کالبدی

این مجموعه نیز در هلند قرار دارد. بافت کل مجموعه از توپوگرافی زمین الهام گرفته شده است و در شکل گیری مجموعه زمین های کشاورزی نیز در نظر گرفته شده اند.

نظام مرکزیت ، واحد همسایگی ، تقسیمات کالبدی

این فایل پاورپوینت در 57 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.